Usilujeme o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená.

Jen vzájemná spolupráce a výměna zkušeností může vést k dosažení společného cíle.

Pro váš projekt vám ČAB může doporučit kvalifikovaného dodavatele služeb a technologií.

Stanete se součástí jedinečné skupiny vysoce kvalifikovaných a profesionálních společností.

STANOVY

ČESKÁ ASOCIACE BEZPEČNOSTI, z.s.

16. 02. 2021

 

Článek 1

Název a sídlo

 1. Název spolku je Česká asociace bezpečnosti, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Oficiální zkratka: ČAB
 3. Česká asociace bezpečnosti, z. s. Havlíčkova 1113/47, Přerov.
 4. IČ: 10764593

Článek 2

Základní ustanovení

 1. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Spolek je založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem naplňování účelu spolku uvedeném v článku 3 těchto stanov, a to činnostmi uvedenými v článcích 4 a 5 těchto stanov.
 3. Při své činnosti se spolek řídí těmito stanovami, vnitřními normami a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Článek 3

Cíl a účel spolku

Česká asociace bezpečnosti z. s. je celostátní nepolitickou organizací usilující o rozvoj bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená (požární prevence, prevence kriminality, ochrany obyvatel a všech souvisejících oblastí v České republice).

Základním cílem činnosti Česká asociace bezpečnosti z. s., je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice.

Článek 4

Hlavní činnost a náplň spolku

 1. Náplní spolku je působení v oblasti bezpečnosti, přípravy na mimořádné události a běžná rizika s nimi spojená (požární prevence, prevence kriminality, ochrany obyvatel a všech souvisejících oblastí).
 2. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 3. Hlavní činnost spolku může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. 9. těchto stanov, z grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. 5. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 4. Hlavní činností spolku je:
 • podpora a poskytování ochrany společných zájmů svých členů
 • preventivně výchovná činnost napříč všemi věkovými skupinami
 • koordinace činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti
 • podpora požární prevence
 • podpora prevence kriminality
 • podpora programů a projektů na ochranu kulturních památek
 • podpora programů a projektů na ochranu sociálních zařízení a bytového fondu
 • další podpora programů a projektů bezpečnosti v nejširším smyslu
 • zajišťování bezpečnostních posouzení objektů, projektů, analýz a prognóz, vyhodnocování stavů, zhodnocování a vyhodnocování bezpečnostních řešení a technologií
 • podpora a pomoc při zavádění nových trendů, metod a bezpečnostních systémů
 • vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu spolku při realizaci a podpoře projektů v oblasti bezpečnosti, požární prevence a prevence kriminality
 • zastupování členů v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Armádou ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích
 • podpora vzdělanosti orgánů a zaměstnanců státní správy, pojišťoven, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR a dalších bezpečnostních složek
 • aktivní spolupráce s obdobnými spolky, odbornými subjekty a podpora přeshraniční spolupráce
 • zajišťování vzdělávání pro členskou základnu a širokou veřejnost prostřednictvím členů spolku, spolupracujících subjektů, oborových specialistů a odborníků
 • organizace a pořádání odborných školení, seminářů a konferencí, zajišťování nakladatelské, vydavatelské a propagační činnosti
 • poskytování a výměna zkušeností a poznatků z praxe
 • školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy
 • přispívání k odbornému růstu svých členů a napomáhání rozvoje jejich vzájemných vztahů
 • zajišťování kontroly správnosti výkonu profesí u členů ČAB, dodržování technologií, postupů a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně jednání se zákazníky
 • zajišťování propagace technické kvality v oborech bezpečnosti, profesionální poskytování služeb, dodržování profesní etiky, posilování vzájemné důvěry mezi zákazníky a usnadnění orientace při výběru dodavatelů
 • oceňování členů ČAB prostřednictvím prestižního certifikátu na základě dodržování profesionálního poskytování služeb, kvality dodávaných technologií a výrobků, dodržování profesní etiky a hodnocení spokojenosti ze strany zákazníků ke zvyšování konkurenceschopnosti firem působícím v oblasti bezpečnosti.

Článek 5

Vedlejší činnosti spolku

 1. Vzhledem k tomu, že provozování hlavních činností spolku je spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku.
 2. Zisk z vedlejších činností používá spolek výhradně k podpoře hlavních činností spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.
 3. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 6

Členství

Členem Česká asociace bezpečnosti z.s. se může stát na základě dobrovolnosti fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo působící v oboru bezpečnosti, či v oboru blízkém, která projeví zájem o naplnění cílů spolku.

Článek 7

 1. Členství ve spolku se dělí na řádné a čestné.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné.
 3. Řádným členem spolku se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem spolku na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů. Členem se uchazeč stává ke dni schválení.
 4. Neschválí-li statutární orgán spolku členství uchazeče o členství, sdělí tuto skutečnost písemně uchazeči o členství.
 5. Důvodem nepřijetí uchazeče o členství za člena spolku může být rozpor náplně a cílů s posláním spolku nebo skutečnost, kdy přijetí za člena by mohlo pro spolek znamenat poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.
 6. Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě návrhu nejméně 1/5 členů spolku, po schválení statutárním orgánem.
 7. Členství zaniká:
 8. vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o

            vystoupení doručeno do sídla spolku,

 1. ukončením členství pro neplacení řádných členských příspěvků – členství je ukončeno, pokud člen neuhradí řádný členský příspěvek pro daný rok k 31. 12.  daného roku, ač byl na jeho neuhrazení a na následek zániku členství prokazatelně upozorněn nejpozději do 31.10. daného roku,
 1. vyloučením na základě rozhodnutí statutárního orgánu, jestliže člen závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit, nebo způsobil-li člen spolku zvlášť závažnou újmu, anebo byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
 1. zánikem právní osobnosti člena,
 2. úmrtím člena.
 3. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků.

Článek 8

Práva a povinnosti řádného člena

 1. Základní práva řádného člena:
 2. podílet se na činnosti spolku,
 3. volit, být volen a delegovat své zástupce do orgánů spolku,
 4. účastnit se jednání orgánů spolku,
 5. hlasovat na jednáních orgánů, jejichž je členem, a tím rozhodovat o činnosti spolku,
 6. předkládat orgánům spolku své podněty, návrhy, dotazy, připomínky a stížnosti,
 7. používat při prezentaci ochrannou známku spolku, certifikát o členství,
 8. uvádět členství ve firemní literatuře a na firemních písemnostech a propagačních materiálech používat logo ČAB,
 9. užívat označení „Člen Česká asociace bezpečnosti“, včetně běžně užívaných a uznávaných zkratek,
 10. využívat sdílené know-how.
 1. Základní povinnosti řádného člena:
 2. Vystupovat v souladu s posláním spolku,
 3. ochraňovat majetek spolku,
 4. svědomitě a včas plnit svěřené úkoly,
 5. dodržovat stanovy, kodex etiky a jiné závazné předpisy, přijaté spolkem,
 6. zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozována pověst a dobré jméno spolku, nebo uvádět ve známost důvěrné informace, o nichž se člen dozvěděl v souvislosti s členstvím a činností spolku,
 7. platit ve stanovené výši a termínu členské příspěvky,
 8. účastnit se valné hromady, mimořádné valné hromady, pokud její svolání vyvolal,
 9. řídit se a plnit závazná rozhodnutí spolku,
 10. prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska spolku na veřejnosti, šířit jeho dobré jméno a přispívat k rozšiřování členské základny.

Článek 9

Členské příspěvky

 1. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje statutární orgán.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje statutární orgán.

Článek 10

Seznam členů

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí statutární orgán, ten provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Statutární orgán provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

Článek 11

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 2. Valná hromada spolku – jako nejvyšší orgán (dále jen „valná hromada“),
 3. Předseda – jako statutární orgán (dále jen „předseda“).
 4. Funkční období volených orgánů spolku je čtyřleté.

Článek 12

Zastupování členů v orgánech spolku

 1. Je-li členem spolku právnická osoba, může nominovat do orgánů spolku svého zástupce, fyzickou osobu.
 2. Zástupcem člena spolku (dále jen „zástupce člena“) může být pouze osoba fyzická, která je k členovi spolku v postavení statutárního zástupce, v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru, případně je členem orgánů člena spolku. Zastupování platí do odvolání statutárním orgánem člena.
 3. Mandát fyzické osoby ve voleném orgánu v případě rezignace zvolené osoby nebo ukončení výkonu funkce, či poměru k členovi spolku skončí a nebude nahrazován do konání valné hromady spolku, na níž proběhne doplňovací volba. Funkční období osob zvolených v doplňovací volbě skončí shodně s původně zvolenými členy příslušného orgánu. V případě poklesu počtu členů v orgánu pod polovinu, přestává být orgán schopen se usnášet a musí být svolána valná hromada za účelem provedení doplňovací volby.

Článek 13

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a každý řádný člen spolku má na jednání právo jednoho hlasu. Čestný člen nemá právo hlasovat na jednání valné hromady, má však právo na jednání valné hromady vyjádřit svůj názor.
 2. Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Jednání Valné hromady svolává Předseda. Jednání Valné hromady je povinen Předseda svolat také v případě, jestliže o to písemně požádala alespoň jedna třetina členů a shodla se na programu takového jednání.
 3. Předseda svolává Valnou hromadu nejméně 21 dní před datem jednání. Součástí pozvánky, která je rozeslána obvyklým způsobem všem členům, je místo, termín a pořad jednání. Všechny podklady ke každému bodu jednání Valné hromady budou k dispozici členům nejpozději 7 dní před termínem konání Valné hromady.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech k hlasování oprávněných členů spolku. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných. Jednací a volební řád Valné hromady může upravit případy a situace, ve kterých je pro schválení usnesení zapotřebí jiný, vyšší, počet hlasů (kvórum).
 5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 6. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:
 7. volí Předsedu,
 8. schvaluje, mění a doplňuje stanovy spolku,
 9. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
 10. projednává a schvaluje výsledky hospodaření podle rozpočtu, účetní uzávěrku, výroční

zprávu,

 1. jedná o návrzích Předsedy a podnětech, připomínkách a návrzích členů,
 2. rozhoduje o odvolání Předsedy,
 3. rozhoduje o zrušení, rozpuštění nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem,
 1. jmenuje likvidátora při zániku spolku,
 2. rozhoduje o přeměně spolku.
 3. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Článek 14

Jednání a podepisování jménem spolku

 1. Jménem spolku jedná a podepisuje předseda jako statutární orgán.
 2. Právní úkony za spolek činí a podepisuje vždy předseda, nebo jím pověřená osoba
 3. Podepisování se uskutečňuje tak, že oprávnění členové spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce k názvu spolku.

Článek 15

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými zákony a předpisy samostatně v rámci své právní osobnosti, vedou o něm účetnictví nebo daňovou evidenci, jiné záznamy a dokumentaci a mohou majetek mezi sebou vzájemně převádět a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.
 2. Majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, pohledávky a jiná majetková práva. Majetek spolku včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen k cílům, k nimž byl spolek vytvořen.
 1. Zdroji majetku jsou především:
 2. hmotný majetek a majetková práva,
 3. řádné a mimořádné členské příspěvky,
 4. výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku,
 5. dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů,
 6. výnosy z vlastní činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků.

Článek 16

Zrušení, likvidace a zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.
 2. Valná hromada spolku současně s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje likvidátora.
 3. Likvidátor sestaví soupis majetku sdružení, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění seznamu vyrozumí členy spolku. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.
 4. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy České republiky.
 2. Stanovy byli schváleny na Valné hromadě dne 16. 02. 2021. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.

V Přerově dne 31. 03. 2021

                                                                                    Daniel Král

                                                          Předseda České asociace bezpečnosti, z. s.

Řádným členem ČAB se stává uchazeč po schválení statutárním orgánem na základě podané písemné přihlášky, po splnění kvalifikačních předpokladů dle přijímací procedury nových členů.

Platnost certifikátu je na dobu 2 let a jeho držitelé jsou uvedeni v seznamu spolehlivých členů ČAB. Tento seznam je veřejně přístupný na www.c-a-b.cz a současně poskytován sekretariátem ČAB žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Navštivte nás a domluvte si schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON