Nové trendy a technologie v oblasti detekce požárů v bytových domech

horici-panelovy-dum

Úvod do problematiky

 

V posledních letech dochází v České republice stále k neopomenutelnému množství požárních událostí v bytových domech.

53% požárů v budovách pro bydlení (bytové a rodinné domy)

 • Celkové škody přesahující 510 mil. Kč
 • Průměrná škoda převyšuje 260 tis. Kč
 • Závažnost dopadů má vzrůstající tendenci
 • Růst cen nemovitostí
 • Pandemie SARS-CoV-2

Ať už se jedná o úmyslné založení požáru, nahodilou událost nebo událost v důsledku příčiny technické závady, vyvstává nezbytná potřeba informovat nejen širokou veřejnost a obyvatele vícepodlažních domů, ale především kompetentní osoby a organizace, které jsou spjaty s problematikou požární bezpečnosti tohoto typu staveb
– o potencionálních hrozbách,
– míře rizika,
– o možnostech prevence a způsobech technického zabezpečení s využitím moderních technologií.

V tomto případě máme na mysli nové způsoby ochrany života, zdraví a majetku před požárem a nebezpečnými plyny prostřednictvím účinného technického a elektronického zabezpečení, popřípadě jeho dalšími kombinacemi.

Pojďme se společně podívat na jednoduchou vizualizaci, která nám bude nejen simulovat takový příklad mimořádné události, ale současně nám odpoví na tu nejzákladnější otázku: Je vůbec potřebná v bytových domech instalace systémů požární detekce a signalizace?

Valná většina z nás si předešlou animaci spojí buďto v tom lepším případě s nějakou televizní reportáží nebo v tom hroším případě s událostí, které byl sám svědkem.

Požární detekce a signalizace v bytových domech nebo domácnostech dnes již zkrátka patří mezi něco, co bychom mohli nazvat nezbytným zabezpečením.

Cíle z hlediska ochrany bytových domů

Cílem takového zabezpečení je pak je rychlá, přesná a spolehlivá detekce, která nám umožní okamžitou lokalizaci místa vzniku požáru v jeho ranné fázi pro možnost jeho eliminace bez asistence požárních jednotek.

 

Obdobně je tomu i v případech týkajících se ohrožení osob prostřednictvím jedovatého oxidu uhelnatého nebo úniku hořlavých výbušných plynů.

 

Tímto způsobem jsme schopni minimalizovat hmotné škody a možné důsledky újmy na zdraví a životech.

Celorepublikový preventivní projekt

Rychlá a spolehlivá detekce

 • Požáru
 • Oxidu uhelnatého
 • Výbušných a hořlavých plynů

Včasné upozornění na hrozící nebezpečí

 • Obyvatelé
 • Záchranné složky
 • Správa budov

Eliminace / minimalizace ztrát a škod

 • Život
 • Zdraví
 • Majetek

Praktické rozdělení jednotlivých řešení od nejzákladnějšího až po optimální

 

 

Bezdrátové řešení

Autonomní detekce a signalizace (ADS)

Systémové řešení

A. Decentralizovaná (bez řídícího prvku)

B. Centralizovaná
(s řídícím prvkem)

Autonomní detekce
a signalizace (ADS)

Autonomní detekce a signalizace patří mezi základní řešení ochrany, do kterého spadá řada výrobků tématicky rozdělených v závislosti na řešení potenciálních rizik (požár, výskyt oxidu uhelnatého CO, únik hořlavých výbušných plynů).

• Základní řešení

• Bez řídícího prvku

• Vhodné pro ochranu bytových prostor

 

Stav senzoru, baterie a vnitřních obvodů je monitorován mikroprocesorem.

Hlásiče požáru a kouře

Autonomní zařízení určená pro včasnou detekci požáru, kouře, případně rychlý nárůst teploty v monitorovaném prostoru. Pokud hrozí nebezpečí, spustí detektor lokální akustický poplach (sirénu o síle 85dB) s optickou signalizací.

 

Aplikované hlásiče požáru musí být v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN 14604: 2005 (EN 14604: 2005).

Tato norma specifikuje požadavky na hlásiče požáru. Hlásiče požáru musí splňovat harmonizovanou normu ke směrnici na stavební výrobky, zkušební metody a kritéria provedení. Veškeré informace musí být uvedeny v návodech výrobce pro autonomní hlásiče kouře.

 

Hlásiče požáru jsou ovládané pomocí technologie rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace.

 

Zařízení pro detekci kouře jsou určeny pro použití v domácnostech nebo objektech určených pro bydlení a ubytování.

Hlásiče oxidu uhelnatého (CO)

Autonomní zařízení určená pro monitorování prostor s možností potenciálního výskytu CO a ohrožení tímto smrtelným plynem.
V případě zjištění zvýšené hladiny oxidu uhelnatého spustí zařízení autonomní poplach (sirénu o síle 85 dB) a pomocí LED signálek začne opticky indikovat nebezpečí ve snaze upozornit na možné ohrožení.
U detektorů CO s displejem bude LCD panel zobrazovat minimálně aktuálně naměřené hodnoty koncentrace CO v jednotkách ppm (jedna částice na jeden milion částic CO v ovzduší).

 

Citlivost senzoru CO je od výroby nastavena tak, aby zařízení reagovalo již na poměrně velmi nízké koncentrace CO. Zároveň umožnilo ohroženým osobám jejich včasné varování k přijmutí vhodných opatření, dostatečně dlouho předtím, než koncentrace oxidu uhelnatého dosáhne pro lidské zdraví nebezpečné úrovně.

 

Aplikované hlásiče oxidu uhelnatého musí být v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN 50291-1: 2010 (nebo nově EN 50291-1: 2018). Obě tyto normy specifikují požadavky na elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách, zkušební metody, kritéria provedení a informace uvedené v návodech výrobce.

Hlásiče hořlavých výbušných plynů

Autonomní zařízení určená pro detekci a včasné varování před výskytem hořlavých a výbušných plynů (zemní plyn, metan, propan, butan). Pokud hrozí nebezpečí, spustí detektor lokální akustický poplach (sirénu o síle 85dB) s optickou signalizací.

 

Aplikované hlásiče hořlavých výbušných plynů musí být v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN 50194-1:2009. Norma specifikuje požadavky na elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách, zkušební metody, kritéria provedení a informace uvedené v návodech.

Konstrukce prvků ADS

U kvalitních zařízení je konstrukce založena na moderní mikroprocesorové technologii, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz zařízení (5 let a více). Zatímco technologie detekce hlásičů požáru a oxidu uhelnatého umožňuje, aby byla zařízení napájena bateriově:

 

Varianta A.  s vyměnitelnými napájecími bateriemi (zajišťují provoz přibližně jeden rok až pět let)

Varianta B.  s integrovaným bateriovým zdrojem napájení (zajišťují provoz pět a více let)
tak, oproti tomu hlásiče hořlavých výbušných plynů jsou většinou zcela závislé na napětí v elektrické síti (Varianta C)

Varianta A

Varianta B

Varianta C

kidde-10y29-hlasic kopie
kidde-10y29-hlasic
808
detekce-fireangel2

Multi-senzorová technologie

• Rychlejší detekce
• Eliminace falešných
poplachů


Kombinované detektory

• Požár + Oxid uhelnatý

Zařízení ADS s více senzory

Celkové urychlení reakční doby a ochranu před vyhlášením falešných poplachů zajišťují multi – senzorové technologie, které vyhodnocují nejen množství částic kouře, ale současně například nárůst teploty v monitorovaném prostoru.

Mimo požáru se pak samozřejmě mohou vyskytovat i další rizika jako je únik jedovatého oxidu uhelnatého nebo hořlavých výbušných plynů.
Z tohoto důvodu jsou dnes vyráběny duální zařízení, která jsou schopna detekovat současně několik rizik.

Nabídka produktů na trhu je v tomto směru opravdu velmi široká. Prioritou je vybavit objekt nebo domácnost těmi správnými bezpečnostními výrobky s odpovídajícími parametry, splňující všechny zákonné podmínky pro uvedení výrobku na trh, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto výrobky jsou současně vyráběny v odpovídající kvalitě a nezávisle testovány, přičemž je dodavatel technologie schopen doložit veškerou potřebnou dokumentaci vyžadovanou ze strany legislativy ČR (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, certifikáty laboratoře týkající se splnění norem a standardů ve vztahu k výrobkům atd.).

kidde-certifikat
zabezpeceni-ajax-alarm

Pro někoho tak výběr odpovídající požární ochrany i prostřednictvím ADS určené ke konkrétnímu projektu nemusí být úplně jednoduchý.

 

V takovém případě rozhodně doporučujeme obrátit se na profesionály, kteří vám poradí s výběrem odpovídajícího typu certifikovaného řešení, splňující potřeby projektu a legislativní formu.

 

Reference by vám měli být schopni poskytnout příslušníci HZS ČR oddělení prevence nebo se můžete přímo obrátit na pracovníky České asociace bezpečnosti na telefonní lince 581 222 263, případně nám také můžete psát na email: info@c-a-b.cz.

Klady systému autonomní detekce a signalizace:
• Rychlá a jednoduchá montáž
• Cenová dostupnost
• Není vyžadována asistence třetích stran

 

Zápory systému autonomní detekce a signalizace:
• Signalizace poplachu / poruchy pouze v místě instalace

 

Ale co když vznikne požár v bytové jednotce, ve které se právě nikdo nenachází?

 

Ve společných prostorách, suterénu nebo jiných přilehlých prostorách domu?
Pokročilejším nástupcem autonomních hlásičů je v tomto případě:

Decentralizované systémové řešení

 

• To znamená bez řídícího prvku – řídícím prvkem máme z pravidla na mysli ústřednu nebo dnes velmi často používaný termín HUB
• Pro obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými hlásiči je velmi často preferována takzvaná Bezdrátová Mesh síť, jedná se o komunikaci mezi hlásiči takzvaně „každý s každým“
• Požár je detekován jednou z jednotek, přičemž poplachovou událost signalizují všechny jednotky v síti
• Tento pokročilejší způsob je vhodný pro ochranu:
• Samotných bytových prostor
• Ale také současně pro společné nebytové prostory

 

Klady decentralizovaného systémového řešení:
• Až 50 vzájemně, bezdrátově propojených zařízení
• Rychlá a jednoduchá montáž
• Spolehlivý přenos informací . Spolehlivý přenos informací však znamená správný výběr typu výrobku. 

Je nezbytné si představit, že vzájemná komunikace mezi jednotlivými hlásiči je přenášena prostřednictvím bezdrátové rádiové komunikace.

V okamžiku, kdy dojde k instalaci jakéhokoliv bezdrátového řešení do vícepodlažních bytových domů, jejichž konstrukce je z části tvořena zesíleným zdivem nebo armovaným betonem, lze předpokládat, že bude třeba řešit limity z hlediska průchodnosti rádiového komunikačního signálu bezdrátového systému.
V takovém okamžiku je výběr spolehlivého typu výrobku pro daný projekt klíčový.

Decentralizované systémové řešení

Montáž doporučujeme svěřit odborné firmě, která nejen že provede odpovídající testy průchodnosti rádiového signálu stavebním materiálem, vybere odpovídající typ řešení, ale současně za systém přebere záruku a zaváže se k pravidelným servisům a kontrolám.

• Minimální náklady na provoz a údržbu (zbavení nečistot, testování funkčnosti)

Klady decentralizovaného systémového řešení:
• Až 50 vzájemně, bezdrátově propojených zařízení
• Rychlá a jednoduchá montáž
• Spolehlivý přenos informací . Spolehlivý přenos informací však znamená správný výběr typu výrobku. 

Je nezbytné si představit, že vzájemná komunikace mezi jednotlivými hlásiči je přenášena prostřednictvím bezdrátové rádiové komunikace. V okamžiku, kdy dojde k instalaci jakéhokoliv bezdrátového řešení do vícepodlažních bytových domů, jejichž konstrukce je z části tvořena zesíleným zdivem nebo armovaným betonem, lze předpokládat, že bude třeba řešit limity z hlediska průchodnosti rádiového komunikačního signálu bezdrátového systému.
V takovém okamžiku je výběr spolehlivého typu výrobku pro daný projekt klíčový.
Montáž doporučujeme svěřit odborné firmě, která nejen že provede odpovídající testy průchodnosti rádiového signálu stavebním materiálem, vybere odpovídající typ řešení, ale současně za systém přebere záruku a zaváže se k pravidelným servisům a kontrolám.

• Minimální náklady na provoz a údržbu (zbavení nečistot, testování funkčnosti)

Zápory decentralizovaného systémového řešení:

• Signalizace poplachu nebo poruchy je pouze v rámci daného objektu nebo jeho části
• Omezené možnosti modularity a detekce
Většinou tyto systémy pracují pouze se základní řadou komponentů (tišící nástěnná tlačítka, požární hlásiče, hlásiče CO)
• Systém nelze vzdáleně spravovat
• Omezené možnosti integrace do jiných systémů

Pravděpodobně se shodneme na tom, že rozhodujícím faktorem při lokalizaci požáru nebo jiného bezpečnostního rizika sehrávají především dvě věci:
A) Čas
B) Informace

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralizované systémové řešení

• S řídícím prvkem (ústřednou nebo chcete-li HUBEM)
• Požár je opět detekován jednou z jednotek a poplachovou událost signalizují všechny jednotky, ovšem s tím rozdílem, že klíčovou roli v systému sehrává ústředna,
která bezprostředně po přejetí informace provádí přeprogramované operace.
• Řešení je vhodné pro ochranu:
• Bytových prostor
• Společných nebytových prostor
• Volitelně dalších skupin objektů nebo jejich částí

 

V případě přijetí poplachové požární zprávy může ústředna:
– Rozeslat notifikace nebo SMS na mobilní zařízení informující o typu události a konkrétní poloze detektoru. Jednotlivé typy detektorů jsou adresovatelné a tak umožňují již po prvotní instalaci jejich pojmenování, zařazení do dílčích celků (podlaží, místnosti).
Pro jednodušší orientaci lze přiřadit k jednotlivým dílčím celkům reálné fotografie nebo obrázky.
– Ovládat externí zařízení jako jsou požární klapky, uzávěry, vzduchotechnika, přívody energií …
– Aktivovat další signalizační prvky (vnitřní nebo venkovní sirény apod.)
– Přenášet informace na DPPC (dohledová poplachová přijímací centra)

Jedná se o velmi modulární řešení, které umožňuje mimo ochrany před požárem a CO zabezpečit objekt proti neoprávněnému vniknutí, zaplavení vodou nebo dalšími potenciálními hrozbami v návaznosti na aktuální potřeby.

Systém tak lze volně rozšiřovat o další bezpečnostní prvky (pohybové a magnetické senzory, klávesnice, dálkové ovladače, detektory …) včetně IP kamer pro video verifikaci poplachových událostí.

Klady centralizovaného systémového řešení:
• Ekonomicky přijatelné a dostupnější řešení v porovnání s dalšími technologicky obdobnými systémy (EPS)
• Výjimečný dosah rádiového signálu (4-5 pater železobetonu)
• Lokální i vzdálená signalizace poplachu (vnitřní / venkovní sirény, SMS, push notifikace, hovor)
• Podpora připojení k poplachovému přijímacímu centru
• Možnost ovládání dalších zařízení
• Vzdálená správa systému (monitorování, ovládání, údržba)
• Vizuální verifikace poplachu (integrace kamer)
• Široké spektrum využití (ochrana před vniknutím, zaplavením, tíseň, …)
• Integrace do systémů 3. stran
• Minimální provozní náklady (zbavení nečistot, výměna baterií)

Zápory centralizovaného systémového řešení:


• V případě poruchy řídícího prvku pouze lokální signalizace poplachu
• Montáž a konfiguraci provádí osoby odborně způsobilé
• Vyšší pořizovací náklady v porovnání s předchozími řešeními

 

 

 

 

 

 

 

 

I v případě centralizovaného systémového řešení doporučujeme realizaci projektu svěřit profesionálům, kteří podobně jako u decentralizovaného systému provedou potřebné testy a analýzy. Navrhnou odpovídající technické řešení a současně zajistí realizaci projektu včetně pravidelných servisů a kontrol.

 

V rámci vašeho projektu neváhejte kontaktovat administrativu České asociace bezpečnosti na lince 581 222 263 nebo nám napište na email info@c-a-b.cz.
Pracovníci ČAB vám velmi rádi a ochotně doporučí profesionálního certifikovaného montážního partnera ve vaší lokalitě, případně poskytnou potřebné informace a reference.

Kontaktujte nás
nebo si domluvte schůzku

Česká asociace bezpečnosti z. s.

Havlíčkova 1113/47,

750 02 Přerov

Jsme tu pro vás

Po - Pá 8:00 - 16:00

info@c-a-b.cz

NÁŠ E-MAIL

+420 581 222 263

TELEFON